Regulaminy POT PZK

Regulamin stowarzyszenia Pomorski Odział Terenowy PZK:

Regulamin składkowy Pomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców

Uchwalony na walnym zebraniu OT w dniu 26 kwietnia 2003.

§1. Składką w rozumieniu niniejszego regulaminu jest :
- wpłata na rzecz Pomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców zwanego dalej POT PZK, której wysokość określana jest przez Walne Zgromadzenie POT PZK,
- wpłata na rzecz Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców zwanego dalej ZG PZK, której wysokość określa ZG PZK,
- wpisowe, którego wysokość określa ZG PZK.

§2. Wpłaty składki mogą być dokonywane na rachunek bankowy, którego właścicielem jest POT PZK lub na ręce skarbnika POT PZK.

§3. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty lub dowód przyjęcia gotówki przez skarbnika POT PZK zawierające co najmniej :
- imię i nazwisko opłacającego składkę,
- znak wywoławczy opłacającego składkę,
- tytuł opłacanej składki (np. składka oddziałowa i ZG PZK),
- wskazanie okresu za jaki składka została uiszczona (np. rok ..., I półrocze roku ..., II rata składki za rok....),

§4 W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w §3 umożliwiających identyfikację wpłacającego wpłatę traktuje się jako niedokonaną.

§5 Członkowie POT PZK są obowiązani uiszczać składkę w następujących terminach:
- wpłatę na rzecz POT PZK w terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego rok składkowy,
- wpłatę na rzecz ZG PZK za rok składkowy lub za I półrocze roku składkowego do 15 grudnia roku poprzedzającego rok składkowy,
- wpłatę na rzecz ZG PZK za II półrocze roku składkowego do 15 czerwca roku składkowego.

§6 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd POT PZK może dokonać wydłużenia terminów określonych w §5, przy czym nie więcej niż o 14 dni, o czym powiadamia niezwłocznie członków POT PZK w sposób przyjęty w oddziale.

§7 W przypadku wstąpienia do Polskiego Związku Krótkofalowców nowy członek POT PZK dokonuje wpłaty składek, a w tym i wpisowego w terminie 7 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej.

§8 W przypadku dokonania przez członka wpłaty w terminie późniejszym niż określone w §5 lub §6 ponosi on koszty obsługi bankowej przesłania wpłaty na rzecz ZG PZK w wysokości określonej w taryfie opłat bankowych dla tego rodzaju usługi.

§9 Wpłata z tytułu kosztów obsługi bankowej przesłania wpłaty na rzecz ZG PZK jest dokonywana w sposób określony w §2.

§10 Wysokość kosztu określonego w §8 podaje Zarząd POT PZK do wiadomości członków POT PZK w sposób przyjęty w oddziale.

§11 W przypadku dokonania wpłaty składki w wysokości innej niż wysokości wpłaty na rzecz POT PZK, wpłaty na rzecz ZG PZK lub wpisowego dokonuje się następujących zaliczeń:
- w pierwszej kolejności dokonuje się zaliczenia z tytułu wpłaty na rzecz POT PZK,
- w drugiej kolejności, w przypadku dokonania wpłaty po terminie określonym w §5 lub 6 zalicza się koszty obsługi określone w §8 oraz wpłatę na rzecz ZG PZK.

§12 W przypadku uchylania się od opłaty składek w okresie dłuższym niż 6 miesięcy wpłata może zostać zaliczona na poczet wcześniejszych składek tylko w trybie pkt. II ust.2 Regulaminu Członkowskiego Polskiego Związku Krótkofalowców za zgodą Zarządu POT PZK.

§13 Skarbnik POT PZK lub inny członek Zarządu POT PZK upoważniony przez Skarbnika powiadamiania o stwierdzeniu przypadków określonych w §§ 10 i 11 członka którego dotyczą w sposób przyjęty w oddziale, informując o uprawnieniach przysługujących członkowi na podstawie niniejszego regulaminu.

§14 Członek POT PZK, który został powiadomiony o stwierdzeniu przypadków określonych w §10 lub § 11 może wystąpić na piśmie do Zarządu POT PZK o wyjaśnienie i zmianę stanowiska POT PZK wobec niego w sprawach składkowych.

§15 Zarząd POT PZK w ciągu 30 dni od daty wystąpienia obowiązany jest podjąć uchwałę w sprawie wystąpienia członka, w której określi stwierdzony stan faktyczny oraz decyzję w przedmiotowej sprawie.

§16 Zarząd POT PZK o podjętej uchwale powiadamia członka na piśmie.

§17 W sprawach składkowych nieuregulowanych w niniejszym regulaminie Zarząd POT PZK podejmuje uchwały, o których powiadamia niezwłocznie członków POT PZK w sposób przyjęty w oddziale.

Stacje Okolicznościowe

  • 1

Zarząd

Prezes SP2XDM Michał Lewczuk
Sekretarz SP2ALT Wojciech Rydzkowski
Skarbnik SP2GCE Włodzimierz Guliński
Członek zarządu SP2UUU Krzysztof Ulatowski
Członek zarządu SQ2OFS Janusz Saganowski

Komisja rewizyjna

Przewodniczący SP2FJN Jan Juszczak
Sekretarz SP2AYC Piotr Markowski
Członek komisji SP2WEG Andrzej Opania

Biuro Oddziału

Siedziba Zarządu Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK
ul. Wita Stwosza 73/122, 80-308 GDAŃSK
Przy budynku znajduje się bezpłatny parking.
Dojazd możliwy jest Tramwajem oraz Pomorską Koleją Metropolitarną.
Bezpośrednio przy parkingu znajduje się przystanek PKM Strzyża.
Biuro czynne w czwartki, od 17:00 do 18:00
Dyżury Zarządu: każdy ostatni czwartek miesiąca, od 17:00 do 18:30
 
Kontakt: 
telefon: 797 546 127 (SP2ALT)
e-mail: biuro@otpzk.gdansk.pl
 
COMIESIĘCZNE SPOTKANIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul 3-go Maja 27-31, 81-001 GDYNIA
w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 18:00 do 19:30

Adres do korespondencji

Wojciech Rydzkowski SP2ALT
Pomorski Oddział Terenowy PZK
ul. Staszica 29
89-600 CHOJNICE

Dane rejestrowe

STOWARZYSZENIE POMORSKI OT PZK

KRS: 0000114439
NIP: 584-247-71-65
REGON: 192773167

Rachunek bankowy

BNP BGŻ PARIBAS

81 2030 0045 1110 0000 0413 3660